Nytänk i skolan ökar motivationen hos elever

Aggerudsskolan i Karlskoga testar nya vägar för att skapa motivation till lärande och väcka elevernas nyfikenhet kring sin egen framtid. Skolan har i detta arbete tagit hjälp av den ideella föreningen Framtidsfrön.

En viktig utgångspunkt för oss är att vi vill öka elevernas motivation och samtidigt ge dem en koppling till framtiden. Hur får vi dem att känna att lärandet är för deras egen skull och inte bara något man är tvingad till? Säger Mattias Walan från Framtidsfrön.

På Aggerudsskolan har entreprenörskap fått mer och mer plats i undervisningen. Vilket innebär att skolan har undervisning som stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och även deras vilja till att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Det finns intresse för att fokusera mer på elevernas förmågor och man vill jobba för att knyta klassrummet och omvärlden närmare varandra.

Föreningen Framtidsfrön har som utgångspunkt att arbeta med lärarna genom att bredda deras kunskap om det entreprenöriella förhållningssättet men också genom att inspirera och ge konkreta tips till pedagogerna på hur dem kan lägga upp undervisningen. Ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att man fokuserar på öppna, kreativa uppgifter som gärna har en verklig mottagare, utanför lärare och klasskompisar. Med ett entreprenöriellt förhållningssätt får eleverna känna sig mer som medarbetare än som mottagare i sin egen lärprocess. De ska kunna känna att innehållet i skolan har med deras verklighet och kontext att göra.

Både lärare och elever har i separata workshops fått chansen att testa olika metoder. För lärarnas del innebar det att göra olika övningar som på olika sätt kan främja elevernas förmågor och hjälpa dem skapa kopplingar till verkligheten. Eleverna fick diskutera och resonera tillsammans om framtiden. Eleverna fick också gruppuppgifter att lösa tillsammans. En viktig utgångspunkt var också att eleverna var med och skapade innehållet på lektionen men utmanades och fick tänka fritt.

Mattias Walan ger tre tips för att få in entreprenörskap i skolan:

  • Utgå från elevernas verklighet. Hitta inkörsporten genom något de redan har ett intresse av.
  • Fokusera på förmågor. Det ger ett bredare och mer användbart anslag.
  • Aktivera eleverna. Se till att eleverna inte blir passiva åhörare utan deltar aktivt i undervisningen.